انحصار وراثت

انحصار وراثت در حقوق یعنی مشخص و معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح قضائی.


گواهی حصر وراثت

گواهی حصر وراثت عبارت است از تصدیقی مبنی بر محصور و مشخص بودن وراث متوفی به تعداد معین و به اشخاص معین و تعیین دقیق سهم هر کدام از ورثه به تفکیک، از ماترک به جا مانده از متوفی.

 

اشخاصی که می توانند تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نمایند

هر شخصی که در اموال به جا مانده از متوفی ذینفع باشد مانند ورثه، طلبکاران، موصی له یعنی شخصی که مورث به نفع او وصیت تملیکی نماید یا وصی یعنی شخصی که باید اجرای وصیت موصی را به عهده بگیرد و همچنین هر شخصی که از اثبات نمودن وراثت شخصی از دیگری نفع می برد.

 

مرجع صالح جهت صدور گواهی انحصار وراثت

هریک از وراث و هر شخص ذینفع می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی و ارائه دادخواست انحصار وراثت، نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نماید.

 

مدارک لازم برای تقاضای گواهی انحصار وراثت

1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی

پس از فوت متوفی مراتب فوت در اداره ثبت احوال ثبت و شناسنامه شخص فوت شده باطل می گردد و پس از آن گواهی فوت صادر می شود که ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به پیوست دادخوست انحصار وراثت الزامی است.

2- تهیه استشهادیه محضری در دفتر اسناد رسمی

نام و مشخصات علیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط شورای حل اختلاف به متقاضی داده می شود درج گردد و صحت محتویات این فرم توسط دو نفر از اشخاصی که نسبت به وراث و متوفی شناخت دارند در دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.

3- گواهی مالیات بر ارث

پس از فوت متوفی وراث می بایست کلیه داراییها و اموال منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی مربوط به حوزه سکونت متوفی ارائه و در قبال آن رسید دریافت نمایند و این رسید را به همراه مدارک دیگر ضمیمه دادخواست انحصار وراثت نمایند.

4- رونوشت برابر با اصل شده شناسنامه کلیه وراث

کسی که متقاضی انحصاروراثت می باشد می بایست کپی برابر با اصل شده شناسنامه خود و سایر وراث را به شورا تقدیم کند.

5- تنظیم دادخواست پس از تهیه مدارک فوق

متقاضی انحصار وراثت باید دادخواست خود را شخصاً یا توسط وکیل به همراه کلیه مدارک فوق به شورای حل اختلاف تقدیم نماید.

شورا پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده به هزینه متقاضی، در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی و در صورتی که کسی به آن آگهی اعتراض ننماید بدون اینکه جلسه رسیدگی تعیین و وراث را دعوت نماید، گواهی انحصار وراثت که در آن مشخصات، تعداد وراث، نسبت وراث با متوفی و میزان سهم هریک از وراث قید گردیده را صادر می نماید.

اما در صورتی که پس از نشر آگهی کسی به مفاد آن اعتراض نماید و اعتراض خود را در شورا مطرح نماید، شورا جلسه رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی انحصار وراثت نیز اعلام می نماید که در جلسه حاضر گردد. دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض حکم صادر می نماید که آن حکم نیز قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه خواهد بود.